Theotokos Glykopfilousa (standing) wooden icons

Theotokos Glykopfilousa (standing) wooden icons
Theotokos Glykopfilousa (standing) wooden icons Church icons

Theotokos Glykopfilousa (standing) Carved Frame Wooden Icons

Theotokos Glykopfilousa (standing) Carved Frame Wooden Icons

Glykopfilousa (standing) Carved Frame Wooden Icons Theotokos Church icons

Theotokos Glykopfilousa (standing) Flat Wooden Icons

Theotokos Glykopfilousa (standing) Flat Wooden Icons

Glykopfilousa (standing) Flat Wooden Icons Theotokos Church icons

Theotokos Glykopfilousa (standing) Icon mount papers

Theotokos Glykopfilousa (standing) Icon mount papers

Glykopfilousa (standing) Icon mount papers Theotokos Church icons

Theotokos Glykopfilousa (standing) Laminated Paper Icons

Theotokos Glykopfilousa (standing) Laminated Paper Icons

Glykopfilousa (standing) Laminated Paper Icons Theotokos Church icons