Theotokos Giatrissa wooden icons

Theotokos Giatrissa wooden icons
Theotokos Giatrissa wooden icons Church icons

Theotokos Giatrissa Carved Frame Wooden Icons

Theotokos Giatrissa Carved Frame Wooden Icons

Giatrissa Carved Frame Wooden Icons Theotokos Church icons

Theotokos Giatrissa Flat Wooden Icons

Theotokos Giatrissa Flat Wooden Icons

Giatrissa Flat Wooden Icons Theotokos Church icons

Theotokos Giatrissa Icon mount papers

Theotokos Giatrissa Icon mount papers

Giatrissa Icon mount papers Theotokos Church icons

Theotokos Giatrissa Laminated Paper Icons

Theotokos Giatrissa Laminated Paper Icons

Giatrissa Laminated Paper Icons Theotokos Church icons